Dołącz do nas, a przybliżymy Ci świat!

Nasza szkoła furtką do twojej przyszłości!

Otwieramy drzwi do zagranicznej kariery!

Poczuj się pewnie za granicą!

Regulamin Akademii Języków Obcych FUTURE

ROZDZIAŁ 1

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW AKADEMII JĘZYKÓW OBCYCH FUTURE

§1.

Pracownicy administracji i obsługi mają prawo:

a)      do otrzymywania wynagrodzenia za swoją pracę zgodnie z harmonogramem zajęć oraz wszelkich innych przywilejów wynikających z kodeksu pracy w ostatnim dniu danego miesiąca

b)      do zniżek, kiedy stają się uczestnikami prowadzonych w Akademii kursów

c)      do zgłaszania uwag i wniosków uczestników do Dyrekcji Akademii

§2.

Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek:

a)      przestrzegania dyscypliny pracy,

b)      dbania o mienie Akademii,

c)      dbania o wysoki standard pracy, kulturalną obsługę i miłą atmosferę

d)      troski o zdrowie i bezpieczeństwo słuchaczy

e)      reagować  tj. powiadamiać Dyrektora Akademii o przypadkach niewłaściwego zachowania się uczniów, niszczenia mienia, itp.;

f)       dbać o dobre imię Akademii

§3.

Lektorzy mają prawo:

a)      korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek oświatowych i naukowych;

b)      otrzymywania wynagrodzenie regularnie i w wysokości określonej w umowie dzieło w ostatnim dniu miesiąca;

c)      współdecydowania o treściach, sposobie organizacji procesu nauczania, doborze podręczników, sposobie sprawdzania postępów słuchaczy na egzaminach;

§4.

Lektorzy mają obowiązek:

a)      korzystania z podręczników, kaset, pomocy naukowych, urządzeń będących w posiadaniu Akademii;

b)      bycia poinformowanym o wszelkich zmianach dotyczących ich samych lub grup, w których nauczają;

c)      przestrzegania dyscypliny pracy;

d)      dbania o mienie Szkoły;

e)      dbania o wysoki standard pracy, kulturalną obsługę i miłą atmosferę ;

f)       ewidencji odbytych zajęć i tematów;

g)      sprawdzania listy obecności;

h)      prowadzenia skróconych konspektów zajęć;

i)        pracy przez cały rok szkolny zgodnie z ustalonym harmonogramem (ewentualna nieobecność na zajęciach musi być odpracowana poprzez zastępstwo innego lektora, a w przypadku braku innej możliwości przeprowadzenie zajęć w dodatkowym terminie w porozumieniu z Dyrekcją Akademii);

j)        zapewnienia uczestnikom różnorodnych pomocy naukowo-dydaktycznych dostosowanych do ich potrzeb;

k)      zgłaszania uwag i wniosków uczestników do Dyrekcji Akademii;

l)        troski o zdrowie i bezpieczeństwo słuchaczy ;

m)   reagowania tj. powiadamianie Dyrektora Akademii o przypadkach niewłaściwego zachowania się uczniów, niszczenia mienia, itp.;

n)      dbania o dobre imię Akademii;

o)      sprawiedliwego oceniania umiejętności uczniów oraz doskonalenia własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej;

p)      rozpoczynania i kończenia zajęcia o wyznaczonej porze;

q)      indywidualizowania proces nauczania w oparciu o rozpoznanie możliwości i potrzeb uczestników kursu

ROZDZIAŁ 2

PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY 

§5.

Słuchaczem Akademii Języków Obcych „Future”  może zostać każda osoba bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, itd. Zasady naboru określa Dyrektor.

§6.

Słuchacze mają prawo:

a)      wykonać test poziomujący przed rozpoczęciem kursu;

b)      uczestniczyć w zajęciach swojej grupy ,a w porozumieniu z dyrektorem oraz nauczycielem prowadzącym, także innych grup oraz we wszystkich formach aktywności organizowanych przez Akademię;

c)      otrzymać dodatkowe materiały i pomoce naukowe określone przez lektora;

d)      do podmiotowego, przyjaznego, pełnego szacunku traktowania w procesie dydaktycznym;

e)      do rzetelnego i regularnego informowania o postępach w nauce;

f)       sprawdzać swoje umiejętności i wyniki w nauce poprzez egzaminy wewnętrzne prowadzone przez placówkę

g)      otrzymać zaświadczenia potwierdzającego naukę w placówce po uprzednim wypełnieniu warunków uzyskania takiego świadectwa stawianych przez Akademię.

§7.

Słuchacze mają obowiązek:

a)      wnoszenia odpowiednich opłat

b)      regularnego uczęszczania na zajęcia, a także brania w nich aktywnego udziału, odrabiania prac domowych.

c)      aktywnego uczestnictwa w zajęciach, w stopniu pozwalającym na nabycie umiejętności językowych na danym poziomie

d)      poddawania się formom sprawdzania wiedzy (sprawdziany, testy, egzaminy końcowe)

e)      przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i lektorów;

f)       dbania o bezpieczeństwo, ład i porządek w Szkole.

g)      dbania o dobre imię placówki

 

ROZDZIAŁ III

WSPÓŁPRACA Z KOŁAMI NAUKOWYMI

§8.

 

Akademia Języków Obcych FUTURE będzie współpracowała ze studenckimi Kołami Naukowymi działającymi przy WSB. Współpraca obejmowała będzie m.in.: wspólne organizowanie szkoleń i wspólne działania promocyjne. Zasady współpracy będą określane każdorazowo przy podejmowaniu wspólnego przedsięwzięcia.

 

Oferta edukacyjna, Kursy: