Dołącz do nas, a przybliżymy Ci świat!

Nasza szkoła furtką do twojej przyszłości!

Otwieramy drzwi do zagranicznej kariery!

Poczuj się pewnie za granicą!

Statut Akademii Języków Obcych Future

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1.

 1. Niniejszy Statut określa cele, zadania i organizację szkoły, prawa i obowiązki słuchaczy, rodziców, lektorów i trenerów w Akademii Języków Obcych „Future”.
 2. Akademia Języków Obcych „Future”, zwana dalej Akademią, jest niepubliczną placówką kształcenia, prowadzącą kursy języków obcych dzieci, młodzieży i dorosłych na różnych poziomach zaawansowania oraz specjalistyczne szkolenia i warsztaty.

§2.

     Organem prowadzącym Akademię Języków Obcych „Future” jest Właściciel, osoba fizyczna dr Andrzej Zduniak, który sprawuje nadzór nad działalnością finansowo-gospodarczą i zatrudnia Dyrektorów Akademii.

§3.

1.    Szkoła jest częścią składową Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.

2.    Podstawą prawną działania Szkoły jest:

a)      Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z dnia  8  sierpnia1996 r. Nr 67, poz.329), (Zmiana Dz. U. Nr 106, poz.496), - Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami

b)      Statut Akademii Języków Obcych „Future”

 

Wewnętrzne zasady organizacyjne Akademii zawarte są w następujących dokumentach:

a)    Kryteria Oceniania Akademii Języków Obcych „Future”

b)    Regulamin dla Słuchaczy Akademii Języków Obcych „Future”

c)    Zarządzenia Dyrektora Akademii – wydawane na bieżąco.

 

ROZDZIAŁ 2

CELE PLACÓWKI I ICH REALIZACJA 

§4.

Zadaniem Akademii Języków Obcych „Future” jest kształcenie językowe uczniów dla potrzeb komunikowania się w obcych językach, korzystania z obcojęzycznych źródeł informacji, do używania języka obcego w życiu zawodowym, dobrego przygotowania do  zdawania egzaminów gimnazjalnych, maturalnych, wstępnych na wyższe uczelnie oraz do zdawania egzaminów międzynarodowych ze znajomości  języków obcych. W zakresie szkoleń i warsztatów zadaniem podstawowym jest promowanie kształcenia ustawicznego i podnoszenia kwalifikacji osób w różnym wieku i o różnych umiejętnościach w wielu różnych dziedzinach.

§5.

1.    Akademia prowadzi odpłatną naukę języków: angielskiego, niemieckiego,  francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, szwedzkiego, rosyjskiego i innych języków obcych oraz kształcenie obcokrajowców w zakresie nauki języka polskiego oraz kultury polskiej.

 

2.    Nauka języków obcych wymienionych w pkt. 1 jest prowadzona na poziomach od A1 do C2 według wytycznych Rady Europy. Poziom zaawansowania szkoleń lub warsztatów ustalany jest każdorazowo przed rozpoczęciem rekrutacji na szkolenie lub warsztaty, po uwzględnieniu analizy potrzeb na danym rynku lub w danej grupie zainteresowanych udziałem w szkoleniu lub warsztatach osób. 

§6.

1.    Nauka języków obcych odbywa się w grupach od 8 do 15 osób lub indywidualnie. Harmonogram zajęć jest ustalany na bieżąco, w zależności od liczby zgłoszonych słuchaczy. Kursanci podzieleni są ze względu na wiek, poziom znajomości języka i rodzaj kursu. Akademia dołoży wszelkich starań, aby podczas podziału uwzględnić potrzeby Słuchaczy.

2.    Nauka języków obcych w Akademii Języków Obcych „Future” jest prowadzona w następujących formach:

a)      kursy grupowe

b)      kursy indywidualne

c)      kursy dla firm

d)      kursy dla służb mundurowych

e)      kursy języka specjalistycznego

f)       kursy dla dzieci

g)      kursy języka akademickiego

h)      kursy dla seniorów

i)       inne warsztaty językowe i szkolenia

3.    Godzina dydaktyczna to 45 minut. Zajęcia ze słuchaczami trwają 2 x 45 minut lub 1 x 45 minut. Ich częstotliwość ustalana jest indywidualnie dla każdej grupy.

4.    Po ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnej klasyfikacji słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu, wydane przez Wyższą szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.

5.    Akademia Języków Obcych „Future” korzysta z platformy internetowej, przy pomocy której realizuje zadania w zakresie:

a) ćwiczenia wszystkich sprawności językowych w poszczególnych grupach językowych,

b) prowadzenia zajęć e-learningu zgodnie z przyjętą przez Akademią strategią oraz   harmonogramem zajęć poszczególnych grup,

c) prowadzenia forum dla słuchaczy i lektorów oraz trenerów Akademii,

6.    Materiały dydaktyczne zawarte na platformie internetowej Akademii są udostępniane pracownikom Akademii oraz Słuchaczom tylko za zgodą Moderatora platformy. 

 

ROZDZIAŁ 3

ORGANY ADMINISTRACYJNE AKADEMII

§7.

Organem nadrzędnym Akademii jest jej Właściciel.

§8.

Właściciel Akademii sprawuje kontrolę nad funkcjonowaniem placówki, w szczególności:

zapewnia warunki działania Akademii;
wyposaża Akademię w środki niezbędne do prowadzenia działalności statutowej;
zabezpiecza finanse Akademii;
zatwierdza corocznie budżet Akademii i odpowiada za jego realizację;
podejmuje decyzje w sprawach finansowych obciążających budżet Akademii;
prowadzi i nadzoruje inwestycje Akademii.

§9.

Dyrektor Akademii sprawuje kontrolę nad funkcjonowaniem placówki, w szczególności:

 • odpowiada za jakość i poziom warunków dydaktycznych Akademii;
 • odpowiada za terminowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji Akademii;
 • podejmuje decyzje o współpracy mającej znaczenie strategiczne dla Akademii;
 • zatrudnia, zwalnia oraz nadzoruje pracę lektorów i trenerów, kontroluje dokumentację pedagogiczną,  hospituje zajęcia lub wyznacza osobę hospitującą zajęcia, akceptuje plany pracy lektorów, przeprowadza sprawdziany wyników nauczania;
 • przygotowuje i, w razie potrzeby, modyfikuje rozkład zajęć;
 • przygotowuje roczny plan pracy Akademii;
 • odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy lektorów, trenerów i słuchaczy;
 • reprezentuje Akademię na zewnątrz;
 • zatwierdza plany promocyjne Akademii;
 • podejmuje decyzje o naborze i skreślaniu słuchaczy z listy słuchaczy.

§10.

W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go upoważniony lektor lub trener.  

 

ROZDZIAŁ 4

KRYTERIA PRZYJMOWANIA SŁUCHACZY DO SZKOŁY I SKREŚLANIA ICH Z LISTY SŁUCHACZY

§11.

1.  Przyjmowanie kandydatów odbywa się w drodze zapisów, o których terminach można uzyskać informacje na stronie internetowej Akademii, w jej siedzibach oraz podczas akcji promocyjnych .

 

2.  Na poziom podstawowy kandydaci klasyfikują się samodzielnie przez wyrażenie chęci     uczestnictwa w kursie. O uczestnictwie w kursach na poziomach wyższych decyduje pomyślne przejście przez egzamin kwalifikacyjny zorganizowany przez Akademię. 

§12.

Warunkiem przyjęcia jest dokonanie określonej przez organizatora wpłaty na podane konto, za potwierdzeniem rachunku uproszczonego lub faktury VAT. Słuchacz, bądź jego opiekun (w przypadku osób nieletnich) ma obowiązek podpisać zobowiązanie do terminowego uiszczania opłat.

     Warunkiem przyjęcia jest dokonanie określonej przez organizatora wpłaty na podane konto, za potwierdzeniem rachunku uproszczonego lub faktury VAT. Słuchacz, bądź jego opiekun (w przypadku osób nieletnich) ma obowiązek podpisać zobowiązanie do terminowego uiszczania opłat.

§13.

Uczestnik może zostać skreślony z listy słuchaczy Akademii z poniższych powodów:

a)      merytorycznych - jeśli słuchacz w sposób rażący odmawia współpracy w ramach własnego procesu kształcenia,

b)      formalnych - jeśli słuchacz nie dokonuje terminowo pełnej zapłaty za kurs (do ostatniego dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się semestr), lub nie uczestniczy w  zajęciach bez usprawiedliwienia przez okres dłuższy niż 4 tygodnie,

c)      dyscyplinarnych – jeśli jego zachowanie naraża na szkodę zdrowie własne lub innych osób lub w sposób rażący uniemożliwia pracę lektorowi, trenerowi i innym słuchaczom.

ROZDZIAŁ 5

CZAS PRACY AKADEMII

§14.

Akademia prowadzi działalność dydaktyczno-oświatową przez cały rok. Akademia honoruje dni ustawowo wolne od pracy, ferie i dni wolne od zajęć szkolnych dla grup dzieci i młodzieży, dla pozostałych grup dni wolne ustalane są indywidualnie. Zajęcia w Akademii odbywają się w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych, w tym także w weekendy.

 

 

ROZDZIAŁ 6
INFORMACJE FINANSOWE 

§15.

1. Tymczasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy odliczeń od kwoty płaconej za kurs lub szkolenie.

2. Gdy grupa na kursie językowym liczy mniej niż 7 osób Akademia Języków Obcych „Future”  ma prawo:

a)    rozwiązać grupę lub połączyć z inną na tym samym poziomie 

b)    ustalić za zgodą uczestników nową kwotę odpłatności za zajęcia.

3. Cena kursu językowego lub szkolenia nie obejmuje materiałów dydaktycznych.

 

ROZDZIAŁ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16.

1. Wszelkie zmiany w Statucie Akademii wprowadzane będą przez Właściciela i odpowiedniego Dyrektora Szkoły na piśmie w formie aneksu.

2. Akademia prowadzi dokumentację oraz wydaje zaświadczenia zgodne z odpowiednimi  Zarządzeniami Ministerstwa właściwego do spraw oświaty.

3. Statut w brzmieniu określonym niniejszym tekstem wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

4. Z zatwierdzonym Statutem można zapoznać się na stronie internetowej Akademii od końca września 2012 r.

 

Oferta edukacyjna, Kursy: